اوقات شرعي پیوندها

  RSS  

 

فهرست بها ی واحد پایه رشته ابنیه

رشته ساختما ن

سا ل 1384

فهرست مطالب شمار ه صفحه

دستورالعمل کاربرد....................................................................................................................................................................... 1

کلیات ........................................................................................................................................................................................ 4

فص ل او ل . عملیا ت تخری ب ...................................................................................................................................................... 6

فص ل دو م . عملیا ت با خاکی  دست .......................................................................................................................................... 14

فص ل سو م . عملیا ت خاک ی با ماشی ن ........................................................................................................................................ 18

فص ل چهار م . عملیا ت بنای ی با سن گ........................................................................................................................................ 26

فص ل پنج م . قال ببند ی چوب ی .................................................................................................................................................. 29

فص ل شش م . قال ببند ی فلز ی................................................................................................................................................... 34

فص ل هفت م . کارها ی فولاد ی با میلگرد..................................................................................................................................... 39

فص ل هشت م . بت ن درجا............................................................................................................................................................. 42

فص ل نه م . کارها ی فولاد ی سنگی ن .......................................................................................................................................... 45

فص ل ده م . سق ف سب ک بتنی ................................................................................................................................................... 52

فص ل یازده م . آجرکار ی و شفت هریزی ...................................................................................................................................... 55

فص ل دوازده م . بت ن پی شساخت ه و بلو کچین ی........................................................................................................................... 62

فص ل سیزده م . عای قکار ی رطوبت ی........................................................................................................................................... 67

فص ل چهارده م . عای قکار ی حرارت ی ........................................................................................................................................ 70

فص ل پانزده م . کارها ی آزبس ت سیما ن..................................................................................................................................... 75

فص ل شانزده م . کارها ی فولاد ی سبک..................................................................................................................................... 78

فص ل هفده م . کارها ی آلومینیومی............................................................................................................................................ 83

فص ل هیجده م . اندود و بندکش ی ............................................................................................................................................. 88

فص ل نوزده م . کارها ی چوب ی .................................................................................................................................................. 95

فص ل بیست م . کاش ی و سرامیک کار ی........................................................................................................................................ 103

فص ل بیس ت ویک م . فر ش ک ف با موزاییک ............................................................................................................................... 106

فص ل بیس ت ودو م . کارها ی سنگ ی با سن گ پلا ک .................................................................................................................... 109

فص ل بیس ت وسو م . کارها ی پلاستیک ی................................................................................................................................. 113

فص ل بیس ت وچهار م . بر ش و نص ب شیش ه ........................................................................................................................... 117

فص ل بیس ت وپنج م . رن گآمیزی ........................................................................................................................................... 121

فص ل بیس ت وشش م . زیراسا س و اسا س ............................................................................................................................... 125

فص ل بیس ت وهفت م . آسفالت ............................................................................................................................................... 128

فص ل بیس ت و هشت م . حم ل و نقل ....................................................................................................................................... 131

فص ل بیس ت و نهم .کارها ی دستمزد ی................................................................................................................................. 135

پیوس ت 1) مصال ح پا یکار .................................................................................................................................................... 137

پیوس ت 2) ضری ب طبقا ت و ضریب ارتفا ع........................................................................................................................... 141

پیوست 3) شر ح اقلا م هزین هها ی بالاسر ی ........................................................................................................................... 144

پیوست 4) ضری ب منطق های ................................................................................................................................................ 146

پیوست 5) دستورالعم ل تجهیز و برچید ن کارگا ه................................................................................................................. 147

پیوست 6) نحو ه عمل برای تعیین قیمتها ی جدید پیمانهایی که بر اساس این فهرست بها منعقد شده اند............................ 154

دستورالعمل کاربرد

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

١

دستورالعم ل کاربرد

1. فهرس ت بها ی واحد پای ه رشت ه ابنی ه که ب هاختصار فهرس ت بها ی ابنی ه نامید ه می شود، شام ل، ای ن دستورالعم ل (دستورالعم ل کاربرد)، کلیا ت،

مقدم ه فصلها، شر ح و بها ی واحد ردیفها و پیوستهای فهرس ت بها، ب هشر ح زیر اس ت:

پیوس ت 1) مصال ح پا یکار.

پیوس ت 2) ضری ب طبقا ت و ضریب ارتفا ع.

پیوس ت 3) شر ح اقلا م هزین هها ی بالاسر ی.

پیوس ت 4) ضری ب منطق ها ی.

پیوس ت 5) دستورالعم ل تجهیز و برچید ن کارگا ه.

پیوست 6) نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست بها منعقد شده اند

2. نحو ه برآورد هزین ه اجرا ی کار و تهی ه فهرس ت بها و مقادیر

2 1. شر ح ردی فها ی ای ن فهرس تبها، ب هنحو ی تهی ه شد ه اس ت ک ه اقلا م عموم ی کارهای رشت ه ابنی ه را پوش ش دهد. در موارد ی ک ه مشخصا ت

فن ی و اجرایی ویژ ها ی مورد نیاز کار باشد، ک ه اقلا م آ ن با شر ح ردی فها ی ای ن فهرس ت بها تطبی ق نکند، شر ح ردی ف مناس ب برا ی آ ن اقلا م، تهی ه

ودر انتها ی گرو ه مربو ط، با شمار ه ردی ف جدید در ج م یشود. ای ن ردیفها، با علامت ستار ه مشخ ص و ب هعنوا ن ردی فها ی ستاره دار نامید ه

م یشوند. بها ی واحد ردی فها ی ستار هدار، با رو ش تجزی ه قیمت ، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر در ج م یشود. هرگا ه دستورالعمل ی برا ی

پرداخ ت ردی فها ی ستار هدار مورد نیاز باشد، مت ن لاز م تهی ه و ب هانتها ی مقدم ه فص ل مربو ط با شمار ه جدید اضاف ه می شود.

2 2. ب همنظور سهولت دسترس ی ب هردی فها ی مورد نیاز و امکان در ج ردی فها ی جدید ، ردی فها ی هر فص ل با توجه ب هماهی ت آنها، ب هگروهها

یا زیر فصلها ی جداگان ها ی با شمار ه مشخ ص تفکی ک شد ه اس ت. شمار ه ردی فها ی فهرس تبها، شام ل ش ش رق م اس ت ک ه ب هترتی ب از سم ت

چ پ، دو رقم او ل ب ه شمار ه فص ل، دو رق م بعد ی ب ه شمار ه گرو ه یا زیر فص ل و دو رق م آخر ب ه شمار ه ردی ف در هر گرو ه یا زیر

فص ل،اختصا ص داد ه شد ه اس ت.

2 3. برا ی هر ی ک از اقلامی ک ه در کلیا ت یا مقدمه فصلها، بها ی آنها ب هصورت درصد ی از بها ی واحد ردی ف یا ردی فهای ی، یا رو ش دیگر،

تعیی ن شد ه اس ت، باید ردیف جداگان ها ی با شمار ه و شر ح مناس ب در گرو ه مربوط پی شبین ی شود و بها ی واحد آ ن ک ه ب هرو ش تعیی ن شد ه

محاسب ه م یشود، در مقاب ل ردی ف یاد شد ه در ج شود. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها

پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل خواهد بود. ای ن اقلا م ردی فها ی پای ه محسو ب م یشوند.

2 4. بها ی واحد ردی فهای ی ک ه شر ح آنها در ای ن فهرس ت بها موجود اس ت،اما بدون بها ی واحد هستند، ب هرو ش در ج شد ه در بند 2 1، تعیی ن

م یشوند و ای ن اقلا م نیز ردی فها ی ستار هدار محسو ب م یشوند.

2 5. شر ح و بهای واحد ردی فها ی غیرپای ه موضو ع بند 2 1 (اقلا م ستار هدار)، و بهای واحد ردی فها ی غیرپای ه موضو ع بند 2 4، باید هنگا م

بررس ی برآورد هزین ه اجرا ی کار، ب هتصوی ب دستگا ه اجرای ی برسد.

2 6. در کارهای ی ک ه جم ع مبل غ برآورد ردیفها ی غیرپای ه، بدون اعما ل ضریبها ی فهرس ت بها، نسب ت ب ه جم ع مبل غ برآورد ردیفها ی فهرس ت بها

(پای ه و غیرپای ه) قب ل از اعمال ضرای ب و هزینه تجهیز و برچید ن کارگا ه، ب ه تفکی ک در هر رشت ه، بیشتر از 20 درصد باشد، دستگا ه اجرایی باید

قب ل از انجام مناقص ه یا ارجاع کار به صور ت تر ک مناقص ه، شر ح و بهای واحد مصوب ردیفها ی یاد شد ه در آ ن رشته را، همرا ه با تجزی ه قیم ت

دستورالعمل کاربرد

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

٢

مربو ط، به دبیرخانه شورا ی عال ی فن ی، در سازما ن مدیریت و برنامه ریز ی کشور ارسال دارد تا پ س از رسیدگ ی و تصوی ب توس ط شورا ی عال ی

فن ی، ملا ک عم ل قرار گیرد.

2 7. هنگا م تهی ه برآورد، ب هجم ع بها ی واحد ردی فها ی ای ن فهرس ت بها و ردی فها ی غیر پای ه مربو ط ب هآ ن، ضریبها و هزین هها ی زیر، طب ق

رو ش تعیی ن شد ه در بند 2 8، اعما ل م یشود.

. 2 7 1. ضریب طبقا ت و ضریب ارتفا ع، مطاب ق دستورالعم ل پیوس ت 2

.1/ 2 7 2. ضریب بالاسر ی ک ه شر ح اقلا م آ ن ب هعنوا ن راهنما در پیوس ت 3 در ج شد ه اس ت، برابر 30

. 2 7 3. ضریب منطق ها ی، مطاب ق پیوس ت 4

. 2 7 4. هزین ه تجهیز و برچید ن کارگا ه مطاب ق دستورالعم ل پیوس ت 5

2 8. برا ی برآورد هزین ه اجرا ی هر کار، مقادیر اقلا م آ ن، بر اسا س نقش هها ی اجرایی و مشخصا ت فن ی، محاسب ه شد ه و بر حس ب ردی فها ی

ای ن فهرس ت بها و ردی فها ی غیر پای ه مربو ط، انداز هگیر ی می شود. فهرست ی ک ه شام ل شمار ه، شر ح، واحد، بها ی واحد، مقدار و مبل غ

ردیفهاس ت، تهی ه م یشود.

در ای ن فهرس ت، مبل غ هر ردی ف، حاص ل ضر ب مقدار در بها ی واحد آ ن ردی ف اس ت. از جم ع مبلغ ردی فها ی مربو ط ب ههر فص ل، مبل غ فص ل، و

از جم ع مبال غ فصلها،جم ع مبل غ ردی فها ی فهرس ت بها برا ی کار موردنظر، به دس ت م یآید. ضریبها ی طبقا ت و ارتفا ع (بر حس ب مورد)،

منطق ها ی و بالاسر ی، ب هجم ع مبلغ ردیفها ب هصور ت پ ی در پ ی ضر ب شد ه، و هزین ه تجهیز و برچید ن کارگا ه، ب هآ ن اضاف ه م یشود، نتیج ه، برآورد

6 و بر حس ب مورد پیوس ت 2 فهرس تبها ضمیمه شد ه، ،5 ، هزین ه اجرا ی کار خواهدبود. ب همدار ک یادشد ه، کلیا ت، مقدم ه فصلها و پیوستهای 1

مجموع ه تهی ه شد ه، ب هعنوا ن فهرس ت بها و مقادیرکار، یا برآورد هزین ه اجرا ی کار، نامید ه م یشود.

تبصر ه) در موارد ضرور ی، استفاد ه کام ل از دفترچه فهرس ت بها ی پای ه، برا ی تهی ه فهرس ت بها و مقادیر (برآورد هزینه اجرا ی کار)، با در ج

مقادیر موردنظر در برابر ردی فها ی مربو ط در دفترچ ه، و تهی ه برآورد ب هرو ش بند 2 8، بلامان ع اس ت.

3. قیم ت ردیف ها ی فص ل عملیا ت خاک ی با ماشی ن، ب ه منظور استفاد ه برا ی عملیا ت محوط ه ساز ی ساختمانهائ ی تهی ه شد ه اس ت، ک ه محدودی ت

شعا ع عم ل ماشی نآلا ت یا محدودی ت حج م کار، مان ع از دسترسی ب ه راندما ن اسم ی آنها می شود . از این رو، در محوطه سازیهای ی ک ه شرای ط یاد

شد ه را ندارند، مانند آماد ه سازیها، برآورد هزین ه عملیا ت مربو ط ب ه ای ن فص ل، باید بر اسا س فص ل عملیا ت خاک ی با ماشی ن فهرس ت بها ی واحد

پای ه رشت ه را ه، باند فرودگا ه و زیرساز ی را هآه ن، تهی ه شود.

4. قیم ت ردی فها ی فصلها ی زیر اسا س و اسا س و آسفالت ، بر مبنا ی خرید مصال ح زیر اسا س و اساس و همچنی ن، خرید بتن آسفالت ی از

مح ل تولید یا کارخان ه آسفال ت، ب ه منظور استفاد ه در محوط ه ساز ی کارها ی ابنی ه تهی ه شد ه اس ت، که برآورد حجم کارها ی مربو ط ب ه ای ن فصلها

یا هر یک از این فصلها، رق م تعیی ن کنند ه و قابل توجه ی نباشد، در مواردی ک ه حج م کارها ی مربو ط ب ه ای ن فصلها در حد ی باشد که استقرار

تجهیزا ت مورد نیاز برای تهی ه مصال ح سنگ ی زیر اسا س، اسا س و آسفالت و تجهیزات کارخان ه آسفال ت ب ه منظور تهی ه بتن آسفالت ی، قابل توج ه

و پی شبین ی باشد، بر حس ب مورد برآورد هزین ه عملیا ت مربو ط ب ه هر ی ک از فصلهای یاد شده ، باید با تصوی ب دستگا ه اجرای ی بر اسا س

فهرس ت بها ی واحد پای ه رشت ه را ه، باند فرودگا ه و زیرساز ی را هآه ن، تهی ه شود.

5. در کارهای ی ک ه ب ه عملیا ت حفار ی و شمع کوب ی نیاز اس ت، هزین ه اجرا ی عملیا ت یاد شد ه، با استفاده از فهرس ت بها ی واحد پای ه رشت ه را ه،

باند فرودگا ه و زیرساز ی را هآه ن، تهی ه م یشود.

6. مهند س مشاور یا واحد تهیه کنند ه برآورد باید، مشخصات کام ل مصال ح، وتجهیزات و منب ع تهی ه آنها و به طور کلی هر نو ع اطلاعات ی دربار ه

آنها را، که از نظر قیم ت مؤثر بود ه و لازم اس ت پیمانکار برا ی ارائ ه پیشنهاد قیم ت نسب ت ب هآ ن آگاه ی داشت ه باشد، تهی ه و در مشخصا ت فن ی

خصوص ی پیما ن در ج کند.

دستورالعمل کاربرد

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

٣

7. در کارهایی ک ه برا ی برآورد هزین ه اجرا ی آنها، بیش از یک رشت ه فهرس ت بها ی پای ه مورد نیاز است ، فهرس ت بها و مقادیر یا برآورد هزین ه

اجرا ی هر بخش از کار ک ه مربو ط ب هیک رشت ه اس ت، طب ق دستورالعم ل کاربرد فهرس ت بها ی پای ه رشت ه مربو ط ب هطور جداگان ه تهی ه م یشود.

فهرس ت بها و مقادیر یا برآورد هزین ه اجرا ک ه ب های ن ترتی ب برا ی بخشها ی مختل ف کار تهی ه م یشود، همرا ه با برگ خلاص ه برآورد ک ه برآورد

بخشها ی مختل ف کار ب هتفکی ک و ب هصور ت جم ع نیز در آ ن منعک س اس ت، ب هعنوا ن فهرس ت بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا ی کار، ب هیکدیگر

ملح ق م یشوند. در ای ن نو ع کارها تنها ی ک فهرس ت تجهیز و برچید ن کارگا ه برا ی ک ل کار (تما م رشت هها) تهی ه م یشود.

8. در صورتیک ه برا ی حفاظ ت خا ک ب ه منظور خاک بردار ی، طرحهای خاص ی لاز م باشد، هزین ه آ ن طرحها براسا س ردی فها ی مربو ط محاسب ه

و در برآورد منظور م یشود.

کلیات

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

۴

کلیات

1. مفاد کلیات ، مقدم ه فصلها و شر ح ردیفها، اجزای غیر قاب ل تفکی ک و مکم ل یکدیگر هستند.

2. شر حردیفها و شر ح در ج شد ه در مقدم ه فصلها و کلیات ، ب ه تنهای ی تعیی ن کنند ه مشخصا ت کام ل کار نیس ت، بلک ه بها ی واحد هر ی کاز

ردیفهادر صورت ی قاب ل پرداخ ت اس ت ک ه کار، طب ق نقش ه و مشخصات فن ی انجا م شود و با مشخصا ت تعیی ن شد ه در ای ن فهرس ت بها، مطابق ت

داشت ه باشد.

3. قیمتها ی این فهرس ت بها، متوس ط هزین ه اجرا ی کارها ی مربو ط ب هرشت ه ابنی ه بوده و شام ل هزین هها ی تامی ن و ب هکارگیر ی نیرو ی انسان ی،

ماشی ن آلا ت و ابزار وهمچنی ن تامی ن مصال ح مورد نیاز، شام ل، تهی ه، بارگیر ی، حم ل و بارانداز ی مصال ح، جاب هجای ی مصال ح در کارگا ه، اتلا ف

مصال ح، وب ه طور کل ی، اجرا ی کام ل کار اس ت. هزین ه آزمای ش و راه انداز ی (بر حس ب مورد) در بها ی واحد ردی فها ی ای ن فهرس ت بها پی شبین ی

شد ه اس ت.

4. قیمتها ی ای ن فهرس ت بها، قیمتها ی کامل ی برا ی انجا م کار، طب ق نقش ه و مشخصات فن ی اس ت. هی چگون ه اضاف ه بهای ی باب ت سخت ی زمی ن،عم ق

یا ارتفاع ، تعبی ه سورا خ، بارگیر ی، حم ل، بارانداز ی و موارد دیگر ک ه اجرا ی کار را مشکلتر یا مخصو ص کند، جز آنچه ب ه صراح ت

درای نفهرس ت بها برا ی آ ن بها یا اضاف ه بها پی شبین ی شد ه اس ت، قاب ل پرداخ ت نیس ت.

5. مبل غ مربوط ب ه ضریبها ی طبقا ت، ارتفا ع، منطق ها ی، بالاسر ی و هزین ه تجهیز و برچید ن کارگا ه، در صورتی ک ه در برآورد هزین ه اجرا ی کار

منض م ب ه پیما ن، منظور شد ه باشد، قاب ل پرداخ ت اس ت.

6. با نتیج ه گیر ی از مقایس ه فصلها ی ای ن فهرس ت بها با یکدیگر، یا مقایس ه ای ن فهرس ت بها با فهرس تها ی دیگر، یا مقایسه آ ن با قیمتها ی روز

یا استناد ب هتجزی ه قیم ت، یا هر نو ع مقایس ه دیگر وجه اضاف ی بجز آنچه ب ه صراح ت تعیی ن شد ه اس ت، قاب ل پرداخ ت نیس ت.

7. در هر بخش از ای ن فهرس تبها ک ه دستورالعمل ی برا ی نحو ه برآورد داد ه شد ه اس ت، مفاد آ ن تنها برا ی مرحل ه برآورد، نافذ خواهد بود.

8. منظور از مشخصا ت فن ی در این فهرس ت بها، مشخصات فن ی عموم ی کارها ی ساختمانی (نشری ه شمار ه 55 دفتر امور فنی، تدوین معیارها

و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزل ه سازما ن مدیری ت و برنامه ریز ی کشور) و بر حسب مورد، مشخصا ت فن ی خصوص یپیما ن، مشخصا ت

تعیی ن شد ه در نقش هها ی اجرای ی و دستور کارهاس ت.

9. در ردی فهای ی ک ه نو ع سیما ن مشخ ص نشد ه اس ت، منظور سیما ن پرتلند نوع ی ک اس ت.

10 . در فصلهای کارها ی فولاد ی سب ک، کارها ی آلومینیوم ی و کارهای چوب ی، تهی ه یرا ق آلا ت ب هعهد ه پیمانکار است . هزین ه تهی ه و حم ل یرا ق

آلا ت بر اسا س فاکتور فرو ش مورد تایید کارفرما با اعما ل ضری ب بالاسر ی ب هپیمانکار پرداخ ت م یشود. ای ن هزین ه مشمو ل تعدی ل آحادبها نبود ه

سایر ضریبها ی پیما ن ب هآ ن تعل ق نم یگیرد.

11 . هزین ه بارگیر ی، حم ل تا 30 کیلومتر و بارانداز ی مصال ح در قیم ت ردی فها ی ای ن فهرس ت بها منظور شده اس ت. هزین ه حم ل بیش از آن ،

تنها برا ی موارد ی ک ه در مقدم ه فص ل حم ل و نقل پی شبین ی شد ه اس ت، محاسب ه م یشود.

12 . شرای ط عموم ی ک ه در مقدم ه فص ل بت ن در جا پی ش بین ی شد ه اس ت، برحس ب مورد برا ی بت ن پی ش ساخت ه نیز نافذ اس ت.

13 . نمون ه یا کاتالو گ فن ی مصال ح و تجهیزا ت مورد نیاز، باید از نظر تطبی ق با مشخصا ت فن ی، قب ل از سفار ش ب هتایید مهند س مشاور برسد.

14 . انداز هگیر ی کارها، بر اساس ابعاد کارها ی انجا م شد ه، ک ه طب ق ابعاد در ج شد ه در نقش هها ی اجرای ی، دستور کارها و صور ت مجلسهاس ت،

با توج ه ب ه مفاد کلیا ت و مقدمه فصلها، صور ت م یگیرد.در موارد ی ک ه رو ش ویژ ها ی برا ی انداز هگیر ی در ای ن فهرس ت بها پی شبین ی شد ه اس ت،

انداز هگیر ی ب هرو ش تعیی ن شد ه انجا م م یشود.

کلیات

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

۵

15 . عملیات ی ک ه پ س از انجام کار پوشیده م یشود و امکان بازرس ی کام ل آنها بعداً میسر نیست ، مانند پ یکن یها و نص ب میلگرد، باید مطابق ت

آنها با نقشه ها ی اجرای ی، مشخصا ت فن ی و دستورکارها، حی ن اجرا ی کار و قبل از پوشید ه شد ن، با مهند س مشاور، صور ت جلس ه شود.

16 . ردی فهای ی ک ه ب هصور ت اضاف ه بها ی اجرا ی کار زیر تراز آب زیرزمین ی پیش بین ی شد ه اس ت، شام ل هزین هها ی کند ی پیشرف ت کار در

محی ط آبدار و تخلیه آ ب با تلمب ه موتور ی اس ت و در صورت ی پرداخ ت م یشود ک ه لزو م استفاد ه ازتلمب ه موتور ی یا وسیل ه مشاب ه آ ن، ب هتایید

مهند س مشاور برسد و پس از انجام کار صور ت مجل س شود. ردی فها ی یاد شد ه، ب هآ ن قسم ت از عملیا ت ک ه زیر تراز آ ب زیرزمین ی انجا م

شود، تعل ق م یگیرد.

17 . مصال ح پا یکار، طب ق پیوس ت 1 در صور ت وضعیتها ی موق ت منظور و پرداخ ت م یشود.

18 . جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع ملا تها را مشخص می کند.

جدول مقدار سیمان در ملا تها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب ملات

شرح ملات ماسه سیمان 1:6 ملات ماسه سیمان 1:5 ملات ماسه سیمان 1:4 ملات ماسه سیمان 1:3

360 285 225 مقدار سیمان 200

شرح

ملات ماسه بادی و

سیمان 1:4

ملات ماسه بادی و

سیمان 1:3

ملات با تارد 1:2:8 ملات با تارد 1:2:10

110 130 360 مقدار سیمان 285

شرح

ملات سیمان پودر سنگ

خاک سنگ 1:1:3

دوغاب سیمان سفید

پودر سنگ 1:4 برای

بندکشی سنگ پلاک و

کاشی سرامیک

دوغاب سیمان سفید

خاک سنگ 1:6 برای

بندکشی موزاییک

فرنگی

ملات موزاییک

1: 2/5 :2/5

350 225 400 مقدار سیمان 300

شرح

ملات موزاییک

1: 1/5 :2

دوغاب سیمان معمولی

430 مقدار سیمان 450

19 . ای ن فهرس تبها بر مبنا ی قیمتها ی س ه ماه ه چهار م سا ل 1383 محاسب ه شد ه اس ت.

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

۶

فصل اول. عملیات تخریب

مقدم ه

1. قیم ت ردی ف 010101 ، ب ه سطوح ی ک ه مشمو ل خاکبردار ی، پ یکن ی، گود بردار ی و کانا ل کن ی م یشوند و مصال ح حاصل ه ب همصر ف خاکریز

نم یرسد، تعل ق نم یگیرد.

2. عملیا تموضو عردی ف 010101 ، منو ط ب هدستورکارمهند سمشاوراس توپ سازتنظی مصور تجلس هانجا مآ نبامهند سمشاور،قاب ل پرداخ ت اس ت.

3. در ردی فها ی ریش هک ن کرد ن درختها، هزین ه برید ن درخ ت پی شبین ی نشد ه اس ت و ای ن هزین ه جداگان ه از ردی فها ی مربو ط پرداخ ت

م یشود.

4. بها ی واحد عملیا ت تخری ب در ای ن فص ل، برا ی هر ارتفا ع، هر عمق ، ب ههر شکل و هر وضع اس ت و ب هعنوا ن سخت ی کار، قیم ت جداگان ها ی

ب هآ ن تعل ق نم یگیرد.

5. مصال ح مفید ی ک ه از تخری ب حاص ل م یشود، در موارد لزو م باید طب ق تشخیص مهند س مشاور ب هطور مرت ب تفکی ک و مجزا از یکدیگر

چید ه شود و هزین ه جداگان ها ی (ب هاستثنا ی مواردی ک ه ب هصراح ت مشخ ص شد هاس ت)، برا ی دست ه بند ی کرد ن آنها پرداخ ت نخواهد شد.

6. هزین ه جم عآور ی، بارگیر ی و حم ل مصال ح حاص ل از تخری ب تا مح ل انباش ت موق ت در کارگا ه و بارانداز ی، در قیمتها منظور شد ه و در

صورت ی ک ه طب ق تشخی ص مهند س مشاور لاز م شود مصال ح تخریب ی از مح ل انباشت موق ت خار ج شود، بهای بارگیر ی، حم ل و بارانداز ی آ ن

طب ق ردی فها ی مربو ط ب هحم ل از فصل عملیا ت خاک ی با ماشی ن، براسا س حج م مصال ح بارگیر ی شد ه در داخ ل کامیو ن، محاسب ه و پرداخ ت

م یشود.

7. در موارد ی ک ه طب ق دستور مهند س مشاور، ساختمانها ی خشت ی، گل ی، آجری ، بلوک ی و سنگ ی تخری ب کل ی شوند، بها ی آنها بر حس ب

مورد، طب ق ردی فها ی 010301 و 010302 ، پرداخ ت م یشود و قیمتها ی تفکیک ی نم یتواند برا ی تخری ب ساختمانها ی یاد شد ه، مورد استفاد ه

قرار گیرد.

8. در ردی فها ی تخری ب کل ی ساختمانها، قیم ت ردی ف مربو ط برحس ب مترمرب ع زیربنا ی هر طبق ه، پرداخ ت م یشود.

9. در تخریب دیوارها و سقفها، به طور کل ی برا ی اندود یا پوششها ی رو ی دیوار یا زیر سق ف، پرداخ ت جداگان ها ی انجا م نم یشود.

0 متر مرب ع اس ت، / 10 . در سورا خ کاریها ی سق ف یا دیوارها ی آجر ی یا بلوکی با هر نو ع ملا ت، سوراخهایی ک ه سط ح مقطع آنهابی ش از 3

ب هعنوا ن تخری ب تلق ی شد ه و بها ی آ ن ب ه تناس ب، طب ق ردی فها ی تخری ب پرداخ ت م یشود.

11 . کند ه کاریها ی در ارتبا ط با برچید ن لول هها ی فاضلا ب توکار، صرف نظر ازنو ع و جن س لول ه، جداگان ه از ردی فها ی مربو ط پرداخ ت

م یشود.

12 . بها ی ردی ف 010408 ، در صور ت دستور کار مهند س مشاور، بر حس ب حج م ظاهر ی مصال ح چید ه شد ه پرداخ ت م یشود.

13 . ردی فها ی تخری ب آسفال ت، شام ل عملیا ت تخری ب قسمت ی از ضخامت آسفال ت نم یشود.

14 . در بهای ردیف 010515 ، هزینه کندن بتن زیر جدول منظور نشده است.

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

٧

شماره شرح واحد بها یواحد(ریال) مقدار بها یکل(ریال)

مترمربع 30

بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته و خارج

کردن ریش ههای آن از محل عملیات.

010101

اصله 950

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن

درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت

در سطح زمین تا 15 سانتی متر باشد، به ازای هر 5

سانتی متر محیط تنه (کسر 5 سانتی متر به تناسب

محاسبه م یشود) و حمل آن به خارج محل عملیات.

010102

اصله 3،150

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه

درخت در سطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر

باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.

010103

اصله 5،570

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیطتنه

درخت در سطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر

باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.

010104

اصله 8،790

بریدن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه

درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر

باشد و حمل آن به خارج محل عملیات.

010105

اصله 1،190

اضافه بها به ردیف 010105 ، به ازای هر 10 سانتی متر

که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتی

متر، به تناسب محاسبه م یشود).

010106

اصله 5،640

ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از

محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت

درسطح زمین بیش از 15 تا 30 سانتی متر باشد.

010107

اصله 15،600

ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از

محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت

درسطح زمین بیش از 30 تا 60 سانتی متر باشد.

010108

اصله 26،000

ریشه کن کردن درخت ها و حمل ریشه ها به خارج از

محل عملیات در صورتی که محیط تنه درخت

درسطح زمین بیش از 60 تا 90 سانتی متر باشد.

010109

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

٨

شماره شرح واحد بها یواحد(ریال) مقدار بها یکل(ریال)

اصله 3،120

اضافه بها به ردیف 010109 ، به ازای هر 10 سانتیمتر

که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 10 سانتیمتر،

به تناسب محاسبه می شود.).

010110

اصله 970

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در

صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 15

سانتی متر باشد به ازای هر 5 سانتی متر محیط تنه

(کسر 5 سانتیمتر، به تناسب محاسبه می شود.).

010111

اصله 4،820

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در

صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از

15 تا 30 سانتی متر باشد.

010112

اصله 15،900

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در

صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از

30 تا 60 سانتی متر باشد.

010113

اصله 25،500

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در

صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از

60 تا 90 سانتی متر باشد.

010114

اصله 3،060

اضافه بها به ردیف 010114 ، به ازای هر 10 سانتیمتر

که به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 10

سانتیمتر، به تناسب محاسبه می شود).

010115

مترطول 18،500

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر

0 مترمربع. / نوع ملات، ب هسطح مقطع تا 005

010201

مترطول 33،200

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر

0/ 0 تا 1 / نوع ملات، ب هسطح مقطع بیش از 005

مترمربع.

010202

مترطول 77،200

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر

0 مترمربع. / 0 تا 3 / نوع ملات، ب هسطح مقطع بیش از 1

010203

مترطول 41،400

سوراخ کردن سقف یادیوارهای بتنی و بتن مسلح،

0 مترمربع. / ب هسطح مقطع تا 005

010204

مترطول 104،000

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح،

0 مترمربع. / 0 تا 05 / ب هسطح مقطع بیش از 005

010205

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

٩

شماره شرح واحد بها یواحد(ریال) مقدار بها یکل(ریال)

مترطول 75،600

0 مترمربع / اضافه بهابه ردیف 010205 ، برای هر 05

که ب هسطح مقطع اضافه شود.

010206

مترطول 3،460

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع،

20 سانتیمتر مربع در سطوح بنایی غیربتنی .

010207

مترطول 6،280

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع،

بیش از 20 تا 40 سانتیمترمربع در سطوح بنایی غیر

بتنی.

010208

مترطول 195

اضافه بها به ردیف 010208 ، به ازای هریک

سانتیمترمربع که به سطح اضافه شود.

010209

مترطول 17،600

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع،

20 سانتیمتر مربع در سطوح بتنی.

010210

مترطول 23،100

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع،

بیش از 20 تا 40 سانتیمتر مربع در سطوح بتنی.

010211

مترطول 1،030

اضافه بها ب هردیف 010211 ، برای هر یک سانتیمتر

مربع که به سطح مقطع اضافه شود.

010212

مترمربع 27،200

تخریب کلی ساختمانهای خشتی، گلی و چین های،

شامل تمام عملیات تخریب.

010301

مترمربع 30،700

تخریب کلی ساختمانهای آجری، سنگی و بلوکی با

ملاتهای مختلف، شامل تمام عملیات تخریب.

010302

010401 تخریب بناییهای خشتی یاچین ههای گلی (چینه باغی). مترمکعب 9،330

مترمکعب 15،100

تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که باملات

ماسه و سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.

010402

مترمکعب 13،100

تخریب بناییهای آجری، بلوکی و سنگی که با ملات

گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد.

010403

مترمکعب 10،100

تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن،

ب ههرضخامت، با برداشتن تیرآه نهای مربوط.

010404

010405 تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان. مترمکعب 160،000

010406 تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل گرد. مترمکعب 208،000

010407 تخریب شفته با هرعیار. مترمکعب 27،800

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

١٠

شماره شرح واحد بها یواحد(ریال) مقدار بها یکل(ریال)

مترمکعب 18،100

تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها بلوکها، سنگها

و مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب حجم

ظاهری مصالح چیده شده.

010408

مترطول 8،450

برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه دار، به هر عرض

و ارتفاع.

010501

مترمربع 2،610

برچیدن فرش کف آجری یاموزاییکی با هر نوع

ملات.

010502

مترمربع 4،990

برچیدن سنگ پله ها، یا فرش کف، یا دیوار که با

سنگ پلاک اجرا شد هاند همراه با ملات مربوط.

010503

مترمربع 4،300

برچیدن فرش کف از سنگهای ریشه دار یا قلوه،

همراه با ملات مربوط.

010504

مترمربع 4،510

برچیدن سرامیک یا کاشی لعابی با ملات مربوط و

تراشیدن ملات باقی مانده روی دیوار یا کف.

010505

010506 تراشیدن کاهگل پشت بام ب ههر ضخامت. مترمربع 1،610

مترمربع 1،770

تراشیدن اندود کاهگل دیوارها یا سقفها همراه با اندود

گچ روی آن، ب ههر ضخامت.

010507

مترمربع 3،620

تراشیدن اندود گچ و خاک دیوارها یا سقفها همراه با

اندود گچ روی آن، ب ههر ضخامت.

010508

مترمربع 10،100

تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، یا باتارد، یا ماسه

آهک، ب ههر ضخامت.

010509

مترمربع 2،290

درآوردن بند کهنه گچی، یا گچ و خاکستر و خاک و

مانند آن، و پاک کردن درزها برحسب سطح دیوار.

010510

مترمربع 3،380

درآوردن بندهای با ملات ماسه سیمان یا ماسه آهک و

مانندآن، و پاک کردن و شستن درزها برحسب سطح

دیوار.

010511

مترمربع 25،500

برچیدن سقف اطاقهایی که با تیر چوبی و حصیر و

توفال و کاه گل پوشیده شده است.

010512

010513 برچیدن هر نوع سفال بام. مترمربع 1،690

مترمربع 1،510

برچیدن عایقکاری، اعم از قیرگونی مشمع قیراندود و

یا مشابه آن، هر چند لا که باشد.

010514

010515 برچیدن جدولهای بتنی پیش ساخته. مترطول 6،000

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

١١

شماره شرح واحد بها یواحد(ریال) مقدار بها یکل(ریال)

010601 برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف. مترمربع 2،280

مترمربع 14،800

برچیدن لاپه چوبی ب هطور کامل، بر حسب سطح

پوشیده شده.

010602

مترمربع 12،700

برچیدن خرپای چوبی، ب هانضمام اتصالات و تیر

ریزیهای چوبی بین خرپاها، برحسب سطح تصویر

افقی سقف، برداشته شده.

010603

عدد 6،320

برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب

مربوط.

010604

010605 برچیدن پاراوان چوبی یا فلزی. مترمربع 6،710

عدد 2،240

باز کردن قفل و یراق آلات در و پنجره لولا، چفت،

دستگیره و مانند آن، برحسب هر در یا پنجره.

010606

010701 برچیدن پنجره یا در های فلزی، همراه با قاب مربوط. عدد 10،100

مترمربع 2،830

برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دور چین

کردن آهن ورق صاف از روی شیروانی، سای هبان، جان

پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده

شده.

010702

مترمربع 2،350

برچیدن ورقهای آهن کرکره ای و دور چین کردن

آنها، بر حسب سطح بر چیده شده.

010703

مترمربع 2،940

برچیدن ورقهای صاف یا موجدار آزبست سیمان،

برحسب سطح برچیده شده.

010704

کیلوگرم 240

برچیدن هرنوع اسکلتفلزی ساختمان، برج آب

فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی،

لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه

اتصال.

010705

دستگاه 7،930

برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده،

توالت فرنگی، دوش یا فلاش تانک.

010801

010802 بر چیدن مستراح شرقی و وان حمام. دستگاه 7،410

010803 برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا 2 اینچ. مترطول 1،870

010804 برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا 2 اینچ. مترطول 2،180

010805 بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از 2 اینچ. مترطول 3،010

010806 برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از 2 اینچ. مترطول 3،460

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

١٢

شماره شرح واحد بها یواحد(ریال) مقدار بها یکل(ریال)

010807 برچیدن لول ههای آزبست سیمان یا چدنی فاضلاب. مترطول 8،730

مترطول 175

برچیدن سیمهای برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن،

اعم از روکار و توکار (سیمهایی که داخل یک لوله

باشند، یک رشته محسوب می شوند).

010808

عدد 2،780

برچیدن هرنوع چراغهای سقفی و پنکه سقفی، یا

کارهای مشابه آن.

010809

عدد 1،630

برچیدن هرنوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه،

توکار یا روکار.

010810

010901 کندن آسفالت پشت بام ب ههر ضخامت تا 3 سانتیمتر. مترمربع 5،580

مترمربع 1،760

اضافه بها نسبت به ردیف 010901 به ازای هر

سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد 3 سانتیمتر

(کسر سانتیمتر 1 سانتیمتر حساب می شود.).

010902

مترمربع 9،070

کندن آسفالت جاده ها و خیابانها برای لکه گیری به

ضخامت تا 5 سانتیمتر به ازای سطح کنده شده.

010903

مترمربع 1،630

اضافه بها نسبت به ردیف 010903 به ازای هر

سانتیمتر اضافه ضخامت نسبت به مازاد 5 سانتیمتر

(کسر سانتیمتر 1 سانتیمتر حساب می شود.).

010904

مترطول 5،640

شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا 8 سانتیمتر

و عمق تا 10 سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی

با ماشین شیار زن.

010905

مترطول 500

اضافه بها نسبت به ردیف 010905 ، ب هازای هر

سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر 10 سانتیمتر (کسر

سانتیمتر، یک سانتیمتر حساب م یشود).

010906

مترطول 2،920

برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتیمتر همراه با

تخریب آسفالت (اندازه گیری برحسب طول هر خط

برش).

010907

مترطول 355

اضافه بها نسبت به ردیف 010907 ، ب هازای هر

سانتیمتر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتیمتر (انداز هگیری

برحسب طول هر خط برش).

010908

مترمربع 2،590

تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا

5 سانتیمتر.

010909

فصل اول. عملیات تخریب

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384

١٣

نشریه راه و ساختمان

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۸۵ساعت 16:5 توسط مجتبی فلاح |

fan-e-sazeh.blogfa.com_252630020.txt